Let's Revise

Sprawdź Się - Języki Zagrożone

Reset
Dźwięki mowy

Pytania

1. Czym różni się fonem od fonu?

Fonem to jednostka abstrakcyjna, istniejąca hipotetycznie w umyśle użytkownika języka; fon to dany, konkretny dźwięk języka, podczas gdy fonem nie jest dźwiękiem!

2. Na czym polega transkrypcja fonetyczna?

Transkrypcja fonetyczna to wierne, symboliczne zapisywanie brzmienia wypowiedzi przy użyciu odpowiedniego alfabetu fonetycznego (np. IPA albo SAMPA). Niekiedy mówi się o transkrypcji fonetycznej wąskiej oraz szerokiej (ta jest również określana jako fonematyczna lub fonologiczna). Ta pierwsza precyzyjnie oddaje brzmienie wypowiedzi, druga jest prostsza, gdyż operuje na inwentarzu fonemów danego języka i nie uwzględnia możliwej wariancji w wymowie, o ile nie pociąga ona za sobą zmiany kategorii fonemu.

3. Jaka jest liczba fonemów w Twoim języku? Czy językoznawcy są co do niej zgodni?

Liczba fonemów w zbadanych językach waha sie od kilkunastu do ponad stu czterdziestu. W znacznej większości przypadków są to jednak liczby między 20 a 60. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, sprawdź dane dla Twojego języka w przynajmniej 2-3 źródłach.

4. W jakich rejonach świata występuje najwięcej języków tonalnych?

Języki tonalne występują głównie w południowo-wschodniej części kontynentu azjatyckiego i w Afryce środkowo-zachodniej. Tonalność pojawia się również w językach Indian w Ameryce Północnej.

5. Co składa się na prozodię języka?

Na prozodię składają się cechy suprasegmentalne wypowiedzi, a więc takie cechy jej realizacji, które są postrzegalne i istotne dopiero na dłuższych niż pojedynczy fon wycinkach wypowiedzi. Są to intonacja, rytm oraz głośność (intensywność). Wszystkie te elementy splatają się ze sobą. Rytm wypowiedzi jest kształtowany nie tylko przez różnicowanie iloczasów głoskowych, lecz również przez różnicowanie energii segmentów czy sylab.